Aviv Kochavi

Yair Lapid

Natan Sharansky

Ron Dermer

Amira Oron

Omer Yankelevitch

Merav Michaeli

Gideon Sa’ar